Vedtægter

Kolding og Omegns Lejerforening
Lejerforening for Region Syddanmark

Vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Kolding og Omegns Lejerforening. Binavnet er Lejerforening for Region Syddanmark (i det følgende angivet som KL). Dens hjemsted er Kolding


§ 2 Formål

Det er KL’s formål:
– At varetage medlemmernes interesser som lejere i private og almennyttige udlejningsboliger, andelsboliger, ungdoms- og ældreboliger samt i erhvervslejemål, herunder at fremme lejernes indflydelse og medbestemmelsesret
– At varetage medlemmernes interesser overfor for offentlige myndigheder
– At samarbejde med beslægtede organisationer, herunder evt. landsdækkende lejerorganisationer
– At arbejde uafhængigt af politiske partier og foreninger eller organisationer med partipolitisk program


§ 3 Medlemmer

Stk. 1 Som medlem af KL kan optages enhver, der ikke er udlejer, ejendomsadministrator, ejer af fast ejendom, som udlejer, eller som på anden måde kan ligestilles med udlejere eller disses repræsentanter. Dog bortses her fra ejere af sommerhuse, som udelukkende udlejedes på ugebasis.

Stk. 2 Intet medlem af KL må samtidig stå som medlem af andre lejerforeninger.

Stk. 3 Det enkelte medlem registreres i KL med navn, adresse og eventuelt e-mailadresse. Adresseændringer og / eller ny e-mailadresse skal meddeles til KL.

Stk. 4 Et enkeltmedlems medlemskab dækker hele husstanden, der således har én stemme på generalforsamling o.l.

Stk. 5 Kollektiv tilknytning til KL kan opnås gennem indgåelse af foreningsaftale omfattende ret til at trække på bistand i sagsbehandling, kontingent osv.

Stk. 6 Er et medlem slettet på grund af kontingentrestance, kan nyt medlemskab kun opnås ved på ny at betale indmeldelsesgebyr og kontingent.

Stk. 7 Eksklusion af et medlem kan kun ske ved beslutning på en generalforsamling, og kun efter indstilling fra bestyrelsen eller fra mindst 25 % af medlemmerne.
Agerer et medlem illoyalt over for KL, kan bestyrelsen dog ekskludere medlemmet med omgående virkning. Et ekskluderet medlem er berettiget til at få eksklusionen efterprøvet på den førstkommende generalforsamling.

Stk. 8 Udmeldelse af KL kan alene ske med virkning pr. 31.12. og skal ske skriftligt med mindst 1 måneds varsel.

Stk. 9 Ved udmeldelse eller eksklusion af et medlem er KL berettiget til at stoppe eventuel igangværende sagsbehandling på det tidspunkt, da eksklusionen eller udmeldelsen er sket.


§ 4 Generalforsamlingen

Stk. 1 Generalforsamlingen (GF) er KL’s øverste myndighed.

Stk. 2 Ordinær GF afholdes hvert år inden 1. juli

Stk. 3 Indkaldelse af ordinær GF kan ske ved annonce i Kolding Ugeavis eller pr. e-mail, dog via almindeligt brev til medlemmer, som ikke har en e-mailadresse. Indkaldelsen skal ske senest 14 dage før ordinær GF. Indkaldelsen skal indeholde oplysninger om tid, sted og dagsorden samt sidste frist for fremsættelse af forslag, der ønskes behandlet på den ordinære GF.

Dagsorden skal minimum indeholde:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3. KL’s regnskab
4. Retshjælpsfondens regnskab
5. Fastsættelse af næste års kontingent og indmeldelsesgebyr
6. Indkomne forslag
7. Valg i henhold til vedtægternes § 5

Stk. 4 Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære GF, skal være formanden i hænde i skriftlig form senest 8 dage før GF.

Stk. 5 GF træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Personvalg sker ved skriftlig afstemning. Øvrige afstemninger sker ved håndsoprækning, medmindre skriftlig afstemning kræves af dirigenten eller af forsamlingens flertal.

Stk. 6 Stemmeret på ordinære og ekstraordinær GF
– Enkeltmedlemmer, som ikke er i kontingentrestance og ikke er ekskluderet, jf. § 3, stk. 7, har hver én stemme.
– Delegerede fra kollektivt tilknyttede foreninger jf. § 3 har hver én stemme. De kollektivt tilknyttede foreninger har ret til én delegeret for foreningsaftalen og yderligere én for hver påbegyndt 25 husstande, dog kan hver enkelt ejendom højst opnå 9 delegerede.
– Ikke fremmødte medlemmer kan afgive stemme via fuldmagt, såfremt det fodkendes af GF.

Stk. 7 Ekstraordinær GF
– Skal afholdes, når bestyrelsen eller mindst 25 % af medlemmerne begærer det. Medlemskravet skal fremsættes skriftligt overfor bestyrelsen og skal indeholde begrundelse for begæringen.
– Skal afholdes senest 4 uger efter bestyrelsens modtagelse af begæringen, og indkaldelse til den ekstraordinære GF skal ske med mindst én uges varsel. I øvrigt på samme måde som ved indkaldelse til ordinær GF.
– Sker indkaldelsen ikke rettidigt, kan forslagsstillerne selv foretage indkaldelsen.

Stk. 8 Gæster kan af bestyrelsen inviteres til at overvære GF.


§ 5 Bestyrelsen

Stk. 1 Bestyrelsen består af formand, kasserer og sekretær samt – efter beslutning på GF – af yderligere indtil 6 medlemmer.

Stk. 2 Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år. Formand og halvdelen af bestyrelsen er på valg i lige år, kassereren og den øvrige halvdel vælges i ulige år.

Stk. 3 Revisor vælges i ulige år for to år. Revisor kan være intern eller ekstern, men må ikke være bestyrelsesmedlem i KL.

Stk. 4 Bestyrelsessuppleanter samt revisorsuppleant vælges for et år ad gangen.

Stk. 5 Bortset fra formand og kasserer, som vælges direkte på GF, konstituerer bestyrelsen sig selv, og bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, arbejdsgang og mødeplan.

Stk. 6 Bestyrelsen kan antage sagsbehandlere. Disse skal i givet fald opfylde betingelserne for medlemskab for KL.


§ 6 Kontingent, regnskab for KL og retshjælpsfond

Stk. 1 Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 2 For økonomiske krav rejst mod KL hæfter foreningen alene med sin egenkapital. KL’s bestyrelsesmedlemmer eller øvrige tillidsfolk kan ikke gøres ansvarlige eller afkræves erstatning som følge af handlinger udført på KL’s vegne.

Stk. 3 Bestyrelsesmedlemmer og andre, som er udpeget til varetagelse af opgaver for foreningen, udfører disse på frivillig basis og kan således ikke afkræve foreningen løn, honorar eller vederlag for udførelse af sådanne opgaver, men oppebærer til gengæld kontingentfrihed. Udgifter, som er nødvendige i forbindelse med opgaverne, dækkes af foreningen.

Stk. 4 I økonomiske anliggender tegnes KL af formand og kasserer i fællesskab, eller af næstformanden og kasserer i fællesskab.

Stk. 5 Til hjælp til dækning af advokatudgifter i retssager, der vedrører lejeboligforhold i foreningens område, har KL en retshjælpsfond.

Stk. 6 Regnskab for retshjælpsfondens midler føres separat, adskilt fra KL’s øvrige midler.

Stk. 7 Bestyrelsen har beslutningskompetence mht. at bevillige hjælp fra retshjælpsfonden til medlemmers udgifter til retssager om lejemål.

Stk. 8 Enkeltmedlemmer og beboerrepræsentationer og andre, der er tilknyttet KL via foreningsaftaler jg. § 3, betaler kontingent til drift af foreningen.
Kontingentet fastsættes af GF.


§ 7 Vedtægtsændringer. Foreningens opløsning

Stk. 1 Vedtægtsændringer kan alene ske ved beslutning herom på GF.

Stk. 2 Beslutning om opløsning af KL kan kun ske på GF, og opløsningen skal bekræftes på en ekstraordinær GF.

Stk. 3 Kl’s eventuelle formue på tidspunktet for opløsning skal tilfalde Danmarks Lejerforeninger.

Således vedtaget på generalforsamling den 25. november 2014.

Formand Peer Marfelt Dirigent Gert V. Jørgensen Referent Kristine Sasse

Du kan downloade som PDF fil her: Kolding og Omegns Lejerforening vedtægter